Неділя, 26.05.2019, 11:41

Відділ технічних засобів навчання ІП " Стратегія"

Пошук
Меню сайту

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

Метою діяльності фахівця зі спеціальності “Економіка підприємства” є забезпечення плідного функціонування підприємства і його підрозділів шляхом досягнення найкращих результатів діяльності з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Фахівець готується для планово-економічної, консультаційної, аналітичної й науково-дослідницької діяльності на підприємствах незалежно від форми власності в будь-яких галузях народного господарства. По закінченні інституту фахівець може займати такі посади економіста без вимог до стажу роботи: економіст з планування, економіст з праці та заробітної плати, економіст з фінансової роботи, економіст підрозділу, економіст обчислювального центру, економіст - статистик, економіст - кошторисник.

Крім того, фахівець може працювати викладачем економічних дисциплін в навчальних закладах.

Кафедра здійснила 5 випусків спеціалістів за спеціальністю “Економіст підприємства”, які успішно демонструють на практиці одержані знання та практичні навички.

Значна кількість випускників пов’язала свою долю із науково-викладацькоюроботою  і працюють викладачами на наших кафедрах: Лисенко Ю.В., Письменна О.Б., Радамовська І.В., Головко Л.С., Шевчук О.М.

Науково-педагогічні працівники одночасно із виконанням навчальних, методичних і організаційних робіт активно займаються науковою роботою, є активними учасниками багатьох міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів.Тільки впродовж 2003-2005рр. було опубліковано вісім десятків наукових статей за різними напрямками дослідження.

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютерних і інформаційних технологій є випускною кафедрою інституту. На кафедрі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю “Програмне забезпечення автоматизованих систем". Фахівець готується для професійної діяльності у всіх галузях народного господарства, де є інформаційні системи: у наукових, проектних, конструкторських і технологічних організаціях, на промислових підприємствах і підприємствах сфери малого бізнесу. Випускник отримує кваліфікацію “Інженер-програміст ”.

Фахівці можуть вирішувати задачі в галузі розробки, супроводу й експлуатації програмного забезпечення, оцінки якості програм на всіх етапах розробки, створення, адміністрування, адаптації баз даних, створення й адміністрування локальних і глобальних мереж, у сферах інформатизації суспільства.

Після закінчення навчання фахівець матиме змогу вирішувати існуючі професійні задачі на таких посадах, як інженер – програміст, інженер з використання комп’ютерів, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, науковий співробітник в галузі автоматизованих систем, системний програміст.Активна комп’ютеризація всіх галузей народного господарства обумовлює постійно зростаючий попит на фахівців даного напрямку.

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кафедра іноземних мов  - одна з провідних кафедр ІП "Стратегія". Вона була створена в 1992 році. В даний час на кафедрі працюють 13 висококваліфікованих фахівців.

Окрім загальноосвітнього курсу англійської і німецької мов викладається курс Business English і Business Deutsch, на вивчення якого відводиться 430 – 450 учбових годин.

Кінцевою метою навчальної діяльності є засвоєння структури професійного спілкування на іноземній мові, готовність до усного і письмового спілкування. Курс навчання включає такі аспекти, як ділове листування, розмови по телефону, презентації, ділові зустрічі, переговори, дебати, аргументування і інтерв'ювання, написання резюме, анкетування і т.і.

Кафедра іноземних мов веде активну наукову роботу. Викладачі кафедри виступають на конференціях з докладами, публікують статті, тези, є членами асоціації українських германістів (АУГ), асоціації викладачів англійської мови TESOL (США) і IEFL (Великобританія), вчаться в аспірантурі. В інституті  регулярно працюють фахівці з менеджменту, маркетингу, інформаційних технологій з Німеччини, Великобританії, США. Викладачі кафедри беруть участь в проведенні лекцій, практичних занять, семінарів (переклад). В навчальному процесі викладачі використовують комплекти підручників English University Press, Oxford University Press, Goethe Institut, Hueber-Verlag.

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Кафедра займається підготовкою спеціалістів для облікової, аудиторської, аналітичної та консультаційної діяльності для підприємств, організацій, установ усіх форм власності та організаційно-правових форм їх організації. Перший випуск спеціалістів відбувся у 1997 році. Випускники цієї спеціальності організують: ведення бухгалтерського обліку за всіма обліковими напрямками; проведення економічного і фінансового аналізу діяльності підприємств; обробку фінансової і економічної інформації із використанням сучасних методик та засобів автоматизованої обробки інформації; підготовку і надання фінансової, податкової та статистичної звітності, виконують аудит; розраховують податки і інші обов’язкові платежі до бюджету та спеціальних фондів.

Впродовж 8 років кафедра здійснила випуск 218 спеціалістів за кваліфікацією “Економіст з обліку і аудиту”, які успішно демонструють на практиці одержані знання та практичні навички.

Високий рівень підготовки студентів кафедри забезпечується через якісну організацію і проведення аудиторних занять та навчальних практик на підприємствах і організаціях не тільки Дніпропетровського регіону, але і по всій території України, а також налагодженням тісних зв’язків із ними. Такий підхід дозволяє вже під час проходження практики визначитися із майбутнім працевлаштуванням студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри одночасно із виконанням навчальних, методичних і організаційних завдань підрозділу активно займаються науковою роботою, є активними учасниками багатьох міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів. Обов’язковою умовою участі у цих заходах є публікація наукових статей та тез доповідей.  Тільки за період із вересня 2003 р. по вересень 2005 р. опубліковано більше двох десятків проблемних наукових статей за різними напрямками дослідження.

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Кафедра  є випускною кафедрою інституту. На кафедрі проводиться підготовка фахівців за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Викладачі кафедри орієнтовані на найвищі стандарти європейської освіти – широко використовується ситуаційне навчання, вивчення практичних прикладів і задач, що базуються на досвіді роботи вітчизняних і зарубіжних компаній. Стандартна програма підготовки спеціаліста-менеджера доповнена в нашому інституті такими дисциплінами як маркетингові дослідження, поведінка споживачів, фінансовий менеджмент, реклама і зв'язки з громадськістю, митне право, основи корпоративного управління і багатьма іншими, що дозволяє випускникам бути більш конкурентноздатними на ринку праці. Доступ до сучасних знань студентам забезпечує великий бібліотечний фонд, сформований завдяки широкій мережі міжнародних контактів інституту.

Демонструючи високі показники підготовки студенти-менеджери з успіхом беруть участь в національних олімпіадах та конференціях, займаючи призові місця. У 2004 році наукова робота студента Коваленко Андрія стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Менеджмент організацій”.

Студенти підтверджують високий рівень підготовки. Наприклад, у 2003 році три студенти інституту проходили навчання по курсу “Маркетинг послуг” у міжнародному літньому університеті, що було організовано Варшавською школою бізнесу Університету Льюїса, шведським Університетом Доларна та європейською студентською організацією AEGEE.  Також у 2003 році Полуектов Андрій  проходив навчання протягом року у Беміджському університеті (Мінісота, США), де був визнаний одним з найкращих студентів даного університету.

Невід'ємною частиною підготовки майбутнього керівника є практична підготовка, для чого створюються умови проходження практик і стажувань студентів. При цьому, значну роль відіграє програма студентського консультування.

В рамках програми студенти беруть участь в вирішенні реальних проблем підприємств-партнерів. Високі оцінки керівництва підприємств отримали результати маркетингових досліджень, бізнес-плани, системи управління збутом, а також стратегії просування, розроблені студентами 3-5 курсів. Подібна активна співпраця з бізнесом дозволяє формувати фахівця, який потрібен в сьогоднішніх умовах. В результаті проведення подібної роботи, підприємства отримують якісні консультаційні послуги, а студенти – майбутні місця працевлаштування.

Випускник орієнтований на роботу у сфері управління підприємством або його структурним підрозділом. Практика працевлаштування випускників спеціальності "Менеджмент організацій" показує, що найчастіше вони займають посади спеціалістів та начальників відділів маркетингу, менеджерів-аналітиків, менеджерів зі збуту та постачання, менеджерів персоналу як на державних, так і в приватних підприємствах.

Ми пишаємося кар'єрами наших випускників-менеджерів, що працюють на ключових посадах в таких компаніях як "Меблевий завод "Прогрес", "Київстар GSM", "Правексбанк", "Приватбанк", “Олімп”, Вільногірський ГМК та багато інших.

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Освіта є одним із найголовніших важелів підтримки перехідного періоду і зменшення побоювань негативної реакції, викликаних старою системою. Лише освічені люди можуть зрозуміти історичну перевагу змін і зробити свідомі рішення в загальному демократичному процесі. Освіта є не менш важливою задля перебудови застарілих та неефективних економічних структур і виведення їх на конкурентноспроможний рівень на світових ринках. Ця роль особливо важлива для подачі гуманітарних та соціальних знань, які створюють новий людський капітал, необхідний для успіху економічних та політичних перетворень.

Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються науковою роботою, мають свої наукові напрямки, є учасниками міжнародних, республіканських та регіональних науково-практичних конференцій, семінарів. Якісна освіта ґрунтується на основних чинниках, що впливають на навчальний процес, а саме: перегляд та вдосконалення навчальних планів, програм, курсів, покращення методів навчання, наявність ресурсів і доступ до бібліотек та інформаційних технологій, розвиток викладачів, дослідницька діяльність.

Сферою наукових інтересів завідувача кафедрою кандидата філософських наук Дутчака В.В. є політологія, історія та філософія держави. На базі Дніпропетровського національного університету в 2005 році захищене дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук, за темою „Рефлексія метафізики держави І. Канта”. Опубліковано 15 наукових статей.Коло наукових інтересів ст. викладача Пала гути С.Ф. – риторика, логіка, комунікативна філософія. Опубліковано 9 наукових статей. Взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 35 наукових статей.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 Кафедра є допоміжною в здійсненні підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” і “спеціаліст” таких напрямків підготовки як  “Економіка і підприємництво” та“Менеджмент”.

Розвиток економічної наукиі освіти на сучасному етапі потребуєподолання недоліків в минулому (коли економічну теоріюрозглядали як засіб коментування політичних установок та домінування будь-якого напряму чи школи, що неменуче вело до втрати науковості; суспільству навязали односторонні знанння, що вступає в протиріччя самому змісту економічного життя і сутності науки)  істворення наукового і достеменнодемократичного відношення до життя, що є актуальним для розвитку українського суспільства. На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Основи економічної теорії», «Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка»,  «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Державне регулювання економіки», «Міжнародна економіка», “Історія економічних вчень”, “Введення в спеціальність”, “Економіка природокористування”. Ці дисципліни дають студентам  цілісне уявлення про  основніпідходи щодо економіки,а також системний теоретичний і кількісний аналіз економіки.

В навчальному процесі викладачі кафедри «Економічна теорія» використовують ілюстративний матеріал, статистичні узагальнення,  результати соціально-економічного аналізуреальних процесів ринкової економіки України, аналіз протиріч існуючої економічної системи України тощо.

Викладачі кафедри приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. За 2005 рік ППС кафедри приймали участь у 10 науково-практичних конференціях різного рівня. Ними було опубліковано понад 35 статей і тез доповідей. За час існування кафедри викладачі  підготували 2 навчальних посібника.

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Кафедра здійснює набір студентів з першого року існування інституту. Випускники працюють у Києві, Дніпропетровську, Львові, Кривому Розі, Москві та інших містах переважно за спеціальністю. Частина випускників успішно працює викладачами в ІП “Стратегія”.

В період навчання студенти беруть активну участь у міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах та олімпіадах за спеціальністю в Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Харкові, Запоріжжі. Неодноразово вони ставали переможцями Всеукраїнських олімпіад з економічної кібернетики та математики.

Зараз на кафедрі “Економічна кібернетика” працюють 9 викладачів. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як вища математика, математичний аналіз, лінійна алгебра та аналітична геометрія, дискретна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, економетрія, математичне програмування, дослідження операцій, економічна кібернетика, чисельні методи в інформатиці, моделювання економічної динаміки, актуарні розрахунки, системний аналіз, математичні моделі  в менеджменті, моделі і методи управління проектами, використання ЕОМ в інвестуванні, використання ЕОМ в економічному аналізу, прийняття рішень в аналізі і аудіті, системи управління технологіями виробництв, системний аналіз і проектування комп’ютерних інформаційних систем, математичні методи оптимізації, теорія випадкових процесів, системи підтримки прийняття рішень, прогнозування соціально-економічних процесів.